Вы не авторизованы.Или даже не зарегистрированы.
Открыл : аст] Владимир Тендряков о Науме Коржавине   
Автор:  Sam - 11 Июля 2018 15:45:05
Òåíäðÿêîâ Â. Ô. Ëþäè èëè íåëþäè: Ïîâåñòè è ðàññêàçû.
Ì.: Ñîâðåìåííèê, 1990.


Âëàäèìèð Òåíäðÿêîâ

ÎÕÎÒÀ
ÍÀ ÁËÀÆÅÍÍÎÌ ÎÑÒÐÎÂÅ ÊÎÌÌÓÍÈÇÌÀ
ËÞÄÈ ÈËÈ ÍÅËÞÄÈ


ÎÕÎÒÀ

Îõîòà ïóùå íåâîëè

Îñåíü 1948 ãîäà.
PS
Это на каком языке. Вы тут теперь общаетесь?
[Окунуться в контекст] [Вернуться в Курилку]